Niepłacenie alimentów

Niepłacenie alimentów

Niepłacenie alimentów to przestępstwo,  a stanowi o tym  art. 209 kodeksu karnego.  Jeżeli ktoś pomimo nałożonego na niego obowiązku ( orzeczeniem lub ugodą)  uchyla się od niego a łączna wysokość powstałych zaległości stanowi co najmniej 3 świadczenia okresowe lub ma miejsce 3  miesięczne opóźnienie w zapłacie świadczeń innych niż okresowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli jednak sprawca tego czynu naraża osobę na niemożność  zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, to grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Kiedy niepłacenie alimentów staje się przestępstwem?

Niepłacenie alimentów staje się przestępstwem kiedy zobowiązany do ich płacenia „ uchyla się” od tego obowiązku. Uchylanie się od płacenia oznacza tylko tyle, że osoba ta może alimenty płacić i ma taką możliwość,  ale tego nie robi. Zobowiązany nie płaci,  ponieważ nie chce lub ten obowiązek lekceważy. Może uniknąć odpowiedzialności karnej ten zobowiązany, który wskutek np. ciężkiej choroby nie ma możliwości wykonywania pracy zarobkowej.

Jak wszcząć postępowanie karne w sprawie nie alimentacji

Trzeba pamiętać, że przestępstwo niealimentacji jest co do zasady ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że pokrzywdzony powinien złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dopiero wtedy organy ścigania wszczynają postępowanie przygotowawcze, a następnie występują z aktem oskarżenia przeciwko dłużnikowi.

Jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów

Celem ustawy karnej jest zmobilizowanie dłużnika do rzetelnego i systematycznego spełniania obowiązku alimentacyjnego. Dlatego też premiowane jest zachowanie tych sprawców, którzy swoim zachowaniem dążą do naprawienia wyrządzonej szkody.

Art. 209 § 4 kodeksu karnego stanowi, że nie podlega karze dłużnik alimentacyjny, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty.

Jeśli w analogiczny sposób zaległe alimenty uiści dłużnik narażający osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, sąd odstępuje od wymierzenia kary, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko takiemu odstąpieniu.

Pomoc prawna

Sprawy z zakresu alimentów  są bardzo specyficznymi i trudnymi sprawami, dlatego też warto zasięgnąć porady prawnej w tym zakresie.

W Kancelarii pomagamy sporządzić stosowne wnioski o ściganie a następnie prowadzimy sprawy występując po stronie pokrzywdzonych. Bronimy także osób niesłusznie oskarżonych o uchylanie się od niepłacenia alimentów.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią ( tel. 509-857-440 bądź e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Leave A Reply