Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę

W sytuacji kiedy dochodzi do zwolnień grupowych w firmie, większość pracowników zna swoje prawa i wiedzą,  że mogą domagać się wypłaty odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z pracy. Jednak nie wszyscy wiedzą, że pracownikowi przysługuje  prawo do odprawy pieniężnej  nawet wtedy kiedy dochodzi do zwolnień  indywidualnych.

Kiedy należy się pracownikowi odprawa pieniężna?

Wypłata odprawy pieniężnej należy się:

– osobom zatrudnionym u pracodawcy na podstawie umowy o pracę,

– tylko u określonego pracodawcy tj. nie dotyczy to pracodawcy, u którego zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników,

– w sytuacji, kiedy do rozwiązania stosunku pracy doszło z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wysokość odprawy pieniężnej

Wysokość odprawy pieniężnej jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy.

Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 2 lata to będzie mu przysługiwała odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik zatrudniony był od 2 do 8 lat to przysługuje mu odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik pracował dłużej niż 8 lat to przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Komu się należy odprawa- czy tylko pracownikowi?

Warunkiem nabycia odprawy pieniężnej jest posiadanie statusu pracownika (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę).  Tym samym odprawa nie przysługuje osobom pracującym u danego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

W sytuacji kiedy osoba zatrudniona była na podstawie np. umowy zlecenia, ale tylko dlatego że pracodawca chciał ominąć przywileje jakie przysługują pracownikowi z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, takiemu pracownikowi przysługuje powództwo do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy i jednocześnie o zapłatę odprawy pieniężnej.

Odpowiednia ilość zatrudnionych pracowników

 

Odprawę zapłaci pracodawca, który zatrudnia odpowiednią ilość pracowników. Tylko taki podmiot podlega regulacjom o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników, nie będzie on musiał wypłacać odprawy zwalnianym pracownikom.

Zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Warunkiem wypłaty odprawy pieniężnej jest to by pracownik dostał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika ( np. problemy ekonomiczne, likwidacja stanowiska pracy, likwidacja pracodawcy czy ogłoszenie upadłości).

Nie będzie zatem przysługiwać odprawa jeśli  przyczyn zwolnienia pracownika było kilka, w tym jedną z nich była przyczyna leżąca po stronie pracodawcy.

Warto jednak pamiętać, że pracodawcy często chcą uniknąć zapłaty odprawy pieniężnej, dlatego też formułują przeciwko pracownikowi zarzuty, które nie zawsze są zasadne. W takich przypadkach zazwyczaj dochodzi do sporów sądowych.

Jeżeli zastanawiasz się czy przysługuje ci odprawa pieniężna od pracodawcy, albo wiesz,  że ci przysługuje ale pracodawca unika jej wypłaty, zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu prawidłowego wezwania pracodawcy do zapłaty bądź sporządzenia pozwu o zapłatę  przeciwko pracodawcy.

Joanna Serafin- Adwokat

Autor zdjęcia i źródło ( <a href=”https://www.freepik.com/photos/factory-worker”>Factory worker photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com</a>)