Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

Na wstępie należy powiedzieć, że odwołanie darowizny jest możliwe, ale nie w każdym przypadku. W tym artykule postaram się w wyjaśnić kto i kiedy może dowołać darowiznę. Wyjaśnię także jakie warunki należy spełnić aby odwołanie było skuteczne.

Forma darowizny

Jeśli mamy do czynienia z darowizną nieruchomości ( domu, działki, mieszkania)  to musimy jej dokonać w formie aktu notarialnego. Skutkiem zawarcia umowy darowizny w innej formie jest bezwzględna  nieważność.

Odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia obdarowanemu. Jednak odwołanie darowizny nie sprawia, że automatycznie własność przedmiotu darowizny z powrotem przechodzi na darczyńcę. Jeśli mamy do czynienia z darowizną nieruchomości to przeniesienie jej własności z powrotem na darczyńcę powinno nastąpić w formie aktu notarialnego.

Gdy po odwołaniu darowizny, obdarowany zwleka z dobrowolnym zwrotem nieruchomości to darczyńca może wystąpić na drogę postępowania cywilnego i żądać zobowiązania obdarowanego przez sąd do złożenia przez niego oświadczenia woli określonej treści.

Rażąca niewdzięczność jako podstawa odwołania darowizny

Darczyńca ma prawo  odwołania darowizny niewykonanej jak darowizny już wykonanej.

Odwołania darowizny nawet już wykonanej można dokonać z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Kodeks cywilny nie wyjaśnia pojęcia „ rażąca niewdzięczność” a interpretacja tego zagadnienia została pozostawiona orzecznictwu sądów. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem będą ta takie zachowania obdarowanego, które miały już miejsce po zawarciu umowy darowizny, polegające na działaniu lub zaniechaniu, skierowanym bezpośrednio czy nawet pośrednio na darczyńcę i nacechowane złą wolą obdarowanego. To takich zachowań należy zaliczyć popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub czci albo mieniu darczyńcy, a także naruszenie przez obdarowanego spoczywającego na nim obowiązku  wynikającego ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą. Nie zachodzi rażącą niewdzięczność, jeśli miedzy obdarowanym a darczyńcą dochodzi do zwykłych konfliktów, nieporozumień życia codziennego.

Termin na odwołanie darowizny

Darowizny nie można odwołać po upływie roku od dnia, w którym uprawiony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. To  oznacza, że nie ma znaczenia kiedy została zawarta umowa darowizny, ale kiedy obdarowany zachował się wobec darczyńcy w sposób rażąco niewdzięczny.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z odwołaniem darowizny zapraszamy do kontaktu ( tel. 509-857-440, mail: adwokat.serafin@gmail.com). Kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sporach sądowych.

Joanna Serafin- Adwokat

Źródło zdjęcia: Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Leave A Reply