Separacja a rozwód

Separacja z rozwód

Separacja a rozwód. Czym różnią się te instytucje?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać aby sąd orzekł separację.

Porównując obie instytucje można zauważyć, że aby doszło do orzeczenia rozwodu musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. W przypadku separacji wystarczy zupełny rozkład pożycia małżonków.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego- co to oznacza?

Jest to sytuacja, kiedy małżonków nie łączy ani więź duchowa, ani fizyczna, ani gospodarcza. Wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Sytuacja ma miejsce  kiedy małżonkowie nie mieszkają razem, nie współżyją ani nie prowadza wspólnego gospodarstwa domowego. Niekiedy jednak może dojść do sytuacji,  gdzie małżonkowie wprawdzie mieszkają razem, ale w osobnych pokojach czy w innych częściach domu. Zazwyczaj jest to jest to podyktowane  brakiem innej możliwości, a nie chęcią wspólnego mieszkania.

W wypadku rozwodu jednak rozpad pożycia musi mieć charakter trwały. Oznacza,  że więź duchowa, fizyczna i gospodarcza nie łączą małżonków przy czym ma to tak długotrwały charakter, że nie ma szans aby więzi te zostały przywrócone.  

Separacja a orzekanie o winie

Sąd orzekając separację może orzec w wyroku kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Może uznać, że jeden z małżonków lub oboje małżonkowie.

Separacja może być orzeczona na wspólny wniosek stron albo na żądanie jednego z małżonków.

Jeżeli separacja orzekana jest na wspólny wniosek stron to sąd nie będzie orzekał o tym, czy i kto ponosi winę za rozkład pożycia. W sprawach  o rozwód jest inaczej, gdyż nawet wtedy, gdy strony zgodnie żądają rozwodu  to muszą też zgodnie żądać nieorzekania o winie. Jeśli takiego zgodnego wniosku  stron nie ma,  sąd musi orzekać o tym kto jest winy  rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przypadku separacji, jeśli którykolwiek z małżonków domaga się, aby sąd orzekał o winie należy uznać, że nie ma zgodnego wniosku małżonków o separację.

Skutki separacji a skutki rozwodu

Najważniejsze skutki separacji to:

  • powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • odsunięcie małżonka od dziedziczenia ustawowego,
  • uchylenie domniemania, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża,
  • wzmianka w akcie małżeństwa.

Orzeczenie separacji ma zatem takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Jednak małżonek będący w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa. Ponadto małżonek w separacji nie może powrócić do poprzedniego nazwiska, noszonego przed ślubem.

W wyjątkowych okolicznościach,  małżonkowie będący w separacji powinni sobie udzielać sobie wzajemnej pomocy, o ile wymagają tego względy słuszności.

W przypadku rozwodu, małżonkowie są zobowiązani wobec siebie tylko do uiszczania świadczeń alimentacyjnych. O ile zostali oni zobowiązani do tego w wyroku sądu. Do żadnych innych obowiązków nie można zmusić byłych małżonków, w tym do udzielania sobie wzajemnej pomocy.

Separacja i rozwód- co je łączy?

Analogicznie jak w przypadku rozwodu, sąd orzekający separację ureguluje kwestię władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, kontakty z dziećmi oraz kwestie alimentacyjne.

Ponadto sąd może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków a także orzec eksmisję jednego z małżonków.

Rozwód czy separacja?

Należy się zastanowić co będzie jeśli jeden z małżonków domaga się orzeczenia rozwodu a drugi separacji. W takim wypadku sąd orzeknie rozwód jeśli stwierdzi, że zachodzą warunki do orzeczenia rozwodu ( zupełny i trwały rozkład pożycia).

Tak jak w przypadku rozwodu, nie dojdzie do orzeczenia separacji jeśli jej orzeczenie byłoby sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci małżonków oraz jeśli orzeczeniu separacji sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego.

Separacja. Co dalej?  

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Po przeprowadzeniu postępowania i wysłuchaniu małżonków na rozprawie, sąd orzeka o zniesieniu separacji.

Tym właśnie różni się separacja od rozwodu. Rozwód ma charakter trwały i nie można go znieść. W przypadku separacji,  jej uchylenie  powoduje ustanie jej skutków. Tym samym następuje powrót do obowiązków małżeńskich  i przywrócenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Inna możliwością jest po prostu zakończenie związku małżeńskiego poprzez orzeczenie rozwodu. Uzyskanie rozwodu w sytuacji, gdy wcześniej już została orzeczona separacja,  będzie  łatwiejsze. Sąd badał już, czy istnieje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego a teraz będzie musiał tylko zbadać, czy ten rozpad ma charakter trwały.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód jak i separację, oraz udziela porad prawnych co tego czy zachodzą przesłanki do orzeczenia separacji czy rozwodu.  

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią ( tel. 509-857-440 bądź e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Autor i  źródło zdjęcia: Image by <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/separacja-pary_8003866.htm#query=separacja&position=0&from_view=search”>Freepik</a>

Leave A Reply