Alimenty na byłego małżonka

Alimenty na byłego małżonka

Alimenty na byłego małżonka

Jeśli myślimy o obowiązku płacenia alimentów, to w większości przypadków będzie to oznaczało konieczność płacenia na rzecz małoletnich dzieci. Jest to jeden z podstawowych obowiązków w wyroku rozwodowym. Istnieją jednak sytuacje, kiedy obowiązek ten będzie także dotyczył płacenia alimentów na byłego małżonka.

Alimenty na małżonka w trakcie trwania małżeństwa

Kwestie płacenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci poruszyłam już w innych artykułach na blogu.

Alimenty na dziecko – jak obliczyć ich wysokość, Alimenty na dziecko Tarnobrzeg.

Co zatem oznacza konieczność płacenia alimentów na żonę/ męża w trakcie trwania małżeństwa?

Zgodnie z przepisami oboje małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny, w tym do zaspokajania potrzeb życiowych małżonka.

Wykonanie tego obowiązku może polegać w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci oraz na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli zatem, jeden z małżonków nie wykonuje tego obowiązku, drugi małżonek może wystąpić z roszczeniem do sądu. Może on domagać się, aby wynagrodzenie małżonka było w całości lub w części wypłacane drugiemu małżonkowi.

Alimenty na byłego małżonka po rozwodzie

To jakie alimenty będą przysługiwały byłemu małżonkowi po rozwodzie, zależy od tego w jaki sposób małżeństwo zostało rozwiązane. Małżeństwo natomiast może być rozwiązane: z winy jednego małżonka, z winy obojga lub bez orzekania o winie.

Alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie

Sąd orzeka rozwód bez winy, gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o nieustalanie winy. W takim przypadku sąd w ogóle nie bada kwestii, kto ponosi winę na rozpad pożycia małżeńskiego.

W sytuacji, gdy sąd wydał wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, to małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka, gdy popadnie w niedostatek.

Co to jest niedostatek? To wyrażenie nie ma swojej definicji w ustawie. Oznacza tyle, że małżonek np. z powodu wieku lub choroby nie może sobie zapewnić odpowiedniej ilości środków pieniężnych dla zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Obowiązek płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka ograniczony jest w czasie. Tj. do 5 lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po upływie tego terminu obowiązek co do zasady wygasa. Ze względu jednak na szczególne okoliczności, można przedłużyć ten okres alimentowania byłego małżonka.

Alimenty po rozwodzie z orzeczeniem o winie

Jeżeli sąd orzekł, że jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozpadowi pożycia, to drugi może domagać się od niego alimentów, nawet gdy nie znajduje się w niedostatku. Warunkiem zasądzenia alimentów jest wykazanie, że w związku z rozwodem pogorszyła się sytuacja materialna małżonka niewinnego.

Małżonek wyłącznie winny jest zobowiązany do płacenia alimentów na drugiego małżonka dożywotnio. Dochodzi jednak do zwolnienia go z tego obowiązku, gdy małżonek uprawniony do alimentów ponownie wstąpi w związek małżeński.

Jaka jest wysokość alimentów dla byłego małżonka?

Wysokość alimentów dla byłego małżonka zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości finansowych zobowiązanego.

Nie można zatem wskazać konkretnej kwoty alimentów, jakiej małżonek może domagać się od drugiego małżonka. Każda sytuacja jest inna, a sąd ma obowiązek badać każdą z tych przesłanek.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego to nic innego jak potrzeby, które należy zaspokoić aby można mówić o godziwej egzystencji.

Jeśli zaś rozwód stron spowodował, że jeden z małżonków znalazł się z gorszej sytuacji finansowej to sąd porównuje stopy życiowe obojga małżonków.

Przy ustalaniu możliwości zarobkowych byłego małżonka, sąd bada wysokość jego wynagrodzenia oraz innych dochodów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o alimenty, nasza Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę.

Zapraszamy do kontaktu  ( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa Freepik

Leave A Reply