Podział majątku wspólnego po rozwodzie  

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest zapewne kolejną kwestią jaką należy uregulować aby całkowicie zakończyć pewien  etap życia po rozstaniu. Może on odbyć się na drodze sądowej ale jeśli byli małżonkowie są w stanie porozumieć się, to mogą załatwić sprawę u notariusza. Takie rozwiązanie jest znacznie szybsze. Jeżeli jednak małżonkowie nie są zgodni w kwestii podziału majątku, niestety czeka ich zazwyczaj długotrwałe postępowanie sądowe.

Co to jest majątek wspólny?  

Najważniejsze jest ustalenie co jest majątkiem wspólnym. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– dochody z majątku wspólnego, ale także osobistego każdego z małżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

– kwoty składek zaewidencjonowanych na subkoncie ZUS.

Co to jest majątek osobisty?

Do majątku osobistego małżonka należą:

– przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

– przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

– prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

– przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

– prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

– przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

-przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

– prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

– przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Sądowy podział majątku

Jeśli małżonkowie nie są zgodni co do tego jak podzielić majątek wspólny, to jeden z nich powinien złożyć wniosek o podział majątku. Wniosek jest płatny a opłata kosztuje 1000 zł. Jeśli wniosek jest zgodny to opłata wynosi tylko 300 zł . Zgodny wniosek to taki, gdzie strony przedstawiły plan podziału majątku.

Jeżeli jednak strony nie są w stanie porozumieć się do sposobu podziału majątku wspólnego, to oplata od wniosku nie będzie jedynym kosztem sprawy, Zazwyczaj w toku postępowania trzeba będzie skorzystać z opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego aby oszacować wartość nieruchomości i ruchomości.  

Ile trwa postępowanie o podział majątku?

Na to pytanie nie da się niestety precyzyjnie odpowiedzieć. Wszystko bowiem zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz wielości składników majątku wspólnego. Czasami sprawa zostanie załatwiona po jedynym lub dwóch posiedzeniach sądowych, a czasami może nawet trwać kilka lat.

Czy majątek wspólny zostanie podzielony po równo?

Co do zasady majątek wspólny małżonków jest dzielony po równo. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Te ważne powody nie zostały wprost wymienione w ustawie i to co zostanie uznane za ważny powód zależy od konkretnej sytuacji. Na podstawie orzecznictwa sądowego można jednak wskazać pewne  okoliczności: długotrwałe trwonienie majątku przez jednego z małżonków, hazard, narkomania, alkoholizm czy długotrwała faktyczna separacja małżonków.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie,  nasza Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę.

Zapraszamy do kontaktu  

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa xb100 na Freepik

1 Comment

Leave A Reply