Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie  

Rozwód z orzeczeniem o winie jest jedną z możliwości zakończenia małżeństwa.

W innym artykule już pisałam o rozwodzie bez orzekania o winie Rozwód bez orzekania o winie

Sąd może orzec, że winnym rozwodu jest tylko jeden z małżonków, ale może także uznać że oboje małżonkowie są winni rozpadowi pożycia.

Czym jest  rozwód z orzeczeniem o  winie?

Sąd orzekając o rozwodzie stron, nie bada czy i który z małżonków jest winny rozpadowi  małżeństwa, jeśli żaden z nich tego nie żąda. Jeśli jednak chociaż jeden z małżonków domaga się orzeczenia rozwodu z winy sąd musi tę kwestię badać.

Wina jest sformułowaniem niedookreślonym i nie ma swojej definicji zawartej w przepisach prawa. Wina występuje wtedy, gdy któryś z małżonków  naruszy obowiązki małżeńskie, które wymienione są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Do takich obowiązków nalezą m.in.: obowiązek wzajemnej pomocy, wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny.

Dla przykładu można wymienić kilka z okoliczności, które mogą być uznane za zawinione przez małżonka:

– zdrada,

– stwarzanie pozorów zdrady (np. spotykanie się potajemne z inną  kobietą/ mężczyzną),

– stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej,

– odmowa współżycia fizycznego,

– nieudzielenie pomocy lub wsparcia małżonkowi w trudnych chwilach bądź chorobie.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka

Rozwód  z winy jednego małżonka oznacza, że tylko on jest winny rozpadowi pożycia. Sąd oceniając zatem przyczyny rozkładu  małżeństwa stwierdza, że tylko jedna strona dopuściła się takiego zachowania w małżeństwie, które spowodowało jego rozpad.

W takiej sytuacji sąd w wyroku rozwodowym wskazuje wprost, która strona jest winna rozpadowi małżeństwa. Stanie się to jednak tylko wtedy, gdy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających orzeczenie rozwodu.

Rozwód z orzeczeniem o winie obu małżonków

Może zdarzyć się także sytuacja, kiedy sąd uzna że oboje małżonkowie dopuścili się takich zachowań w małżeństwie, które świadczą o winie ich obojga. Sąd bowiem nie bada, która wina jest większa lub mniejsza. Będą to sytuacje  np. kiedy jeden z małżonków dopuścił  się zdrady małżeńskiej, ale za to druga strona zaniedbywała swojego małżonka albo gdy małżonek dopuścił się zdrady małżeńskiej a drugi w odwecie go pobił.

Kwestia ustalenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego stron jest jednak bardzo ocenna  i wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Konsekwencje orzeczenia rozwodu z  winy małżonka  

Podstawową konsekwencją rozwodu są kwestie nabycia uprawnień alimentacyjnych. Jeżeli tylko jeden z małżonków jest winny rozpadowi pożycia to małżonek niewinny może dochodzić alimentów,  jeśli tylko wykaże że wskutek orzeczenia rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

W sytuacji, gdy oboje małżonkowie  są uznani za winnych rozpadowi pożycia to każdy z nich może żądać od drugiego alimentów, ale musi on wykazać że jest w niedostatku.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o rozwód, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką

( tel. 509-857-440, e-mail: adwokat.serafin@gmail.com)

Joanna Serafin- Adwokat

Obraz autorstwa Freepik

Leave A Reply